Uložiť do nákupného zoznamu
Vytvorenie nového nákupného zoznamu

Pridať produkty zadaním kódov

Pridanie súboru CSV
Zadajte kódy produktov, ktoré chcete hromadne pridať do košíka (za čiarkou, s medzerou alebo z nového riadku). Pri viacnásobnom opakovaní kódu sa táto komodita pridá toľkokrát, koľkokrát sa vyskytne.

Zásady ochrany osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV V INTERNETOVOM OBCHODE INNPRO

OBSAH:
 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
 2. ZÁKLAD SPRACOVANIA ÚDAJOV
 3. ÚČEL, ZÁKLAD A TRVANIE SPRACOVANIA ÚDAJOV V INTERNETOVOM OBCHODE
 4. PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV V INTERNETOVOM OBCHODE
 5. PROFILOVANIE V INTERNETOVOM OBCHODE
 6. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
 7. SÚBORY COOKIE A ANALYTIKA V ONLINE OBCHODE
 8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1 Zásady ochrany osobných údajov tohto internetového obchodu majú informatívny charakter, čo znamená, že nie sú zdrojom povinností pre príjemcov služieb alebo zákazníkov internetového obchodu. Zásady ochrany osobných údajov obsahujú najmä pravidlá týkajúce sa spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom v internetovom obchode, vrátane základu, účelov a trvania spracúvania osobných údajov a práv dotknutých osôb, ako aj informácie o používaní súborov cookie a analytických nástrojov v internetovom obchode.

1.2 Prevádzkovateľom osobných údajov zhromažďovaných prostredníctvom Internetového obchodu je Robert Błędowski, vykonávajúci podnikateľskú činnosť pod názvom INNPRO ROBERT BŁĘDOWSKI, zapísaný v Centrálnom registri ekonomických činností a informácií Poľskej republiky, vedenom ministrom príslušným pre hospodárstvo, so: sídlom a adresou na doručovanie: ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, NIP: 6423040197, REGON: 243139422, e-mailová adresa: kontakt@innpro.pl, telefónne číslo: 533 234 303 - ďalej len "správca", a zároveň je poskytovateľom služieb internetového obchodu a predávajúcim.

1.3 Osobné údaje v Internetovom obchode spracúva Prevádzkovateľ v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) - ďalej len "Nariadenie RODO" alebo "Nariadenie RODO". Oficiálne znenie nariadenia RPRO: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679.

1.4 Používanie internetového obchodu vrátane nakupovania je dobrovoľné. Rovnako aj súvisiace poskytovanie osobných údajov Príjemcom služby alebo Klientom využívajúcim Internetový obchod je dobrovoľné, s dvoma výnimkami: (1) uzatváranie zmlúv so Správcom - neposkytnutie osobných údajov potrebných na uzatvorenie a plnenie Kúpnej zmluvy alebo Zmluvy o poskytovaní elektronických služieb so Správcom v prípadoch a v rozsahu uvedenom na webovej stránke Internetového obchodu a v Obchodných podmienkach Internetového obchodu a v týchto Zásadách ochrany osobných údajov má za následok nemožnosť uzatvorenia takejto zmluvy. Poskytnutie osobných údajov je v takomto prípade zmluvnou požiadavkou a ak chce dotknutá osoba uzavrieť zmluvu so Správcom, je povinná požadované údaje poskytnúť. Rozsah údajov potrebných na uzavretie zmluvy je vždy vopred uvedený na webovom sídle internetového obchodu a v obchodných podmienkach internetového obchodu; (2) zákonné povinnosti Prevádzkovateľa - poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou vyplývajúcou zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré ukladajú Prevádzkovateľovi povinnosť spracúvať osobné údaje (napr. spracúvanie údajov na účely vedenia daňovej evidencie alebo účtovníctva) a neposkytnutie týchto údajov znemožní Prevádzkovateľovi plnenie týchto povinností.

1.5 Prevádzkovateľ je povinný venovať osobitnú pozornosť ochrane záujmov osôb, ktorých sa ním spracúvané osobné údaje týkajú, najmä zabezpečiť, aby ním získané údaje boli: (1) boli spracúvané zákonne; (2) boli zhromažďované na konkrétne, legitímne účely a neboli predmetom ďalšieho spracúvania nezlučiteľného s týmito účelmi; (3) boli vecne správne a primerané účelom, na ktoré sa spracúvajú; (4) boli uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb, nie dlhšie, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania; a (5) sú spracúvané spôsobom, ktorý zabezpečuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením prostredníctvom vhodných technických alebo organizačných opatrení.

1.6 S prihliadnutím na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania a na riziko rôznej pravdepodobnosti a závažnosti porušenia práv alebo slobôd fyzických osôb prevádzkovateľ zavedie primerané technické a organizačné opatrenia, aby zabezpečil, že spracúvanie sa vykonáva v súlade s týmto nariadením, a aby to vedel preukázať. Tieto opatrenia sa podľa potreby preskúmajú a aktualizujú. Prevádzkovateľ použije technické opatrenia, aby zabránil neoprávneným osobám získať a upravovať elektronicky prenášané osobné údaje.

1.7 Všetky slová, slovné spojenia a skratky uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a začínajúce veľkým písmenom (napr. Predávajúci, Internetový obchod, Elektronická služba) sa chápu v súlade s ich definíciou uvedenou v Pravidlách Internetového obchodu, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke Internetového obchodu.

2. DÔVODY SPRACOVANIA ÚDAJOV

2.1 Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje, ak je splnená jedna alebo viacero z nasledujúcich podmienok, a to v rozsahu, v akom sú tieto podmienky splnené: (1) dotknutá osoba udelila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viacero stanovených účelov; (2) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy; (3) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa; alebo (4) spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany s výnimkou prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby vyžadujúce ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.

2.2 Spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľom vyžaduje v každom prípade existenciu aspoň jedného z dôvodov uvedených v bode 2.1. týchto Zásad ochrany osobných údajov. Konkrétne dôvody spracúvania osobných údajov Zákazníkov a klientov Internetového obchodu Prevádzkovateľom sú uvedené v ďalšom bode Zásad ochrany osobných údajov - s odkazom na účel spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom.

3. ÚČEL, ZÁKLAD A TRVANIE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV V INTERNETOVOM OBCHODE

3.1 Účel, základ, doba trvania a príjemcovia osobných údajov spracúvaných Prevádzkovateľom sú v každom prípade odvodené od úkonov vykonaných Príjemcom služby alebo Klientom v Internetovom obchode alebo Prevádzkovateľom. Napríklad, ak sa Zákazník rozhodne uskutočniť nákup v Internetovom obchode a zvolí si osobný odber zakúpeného Produktu namiesto doručenia kuriérom, jeho osobné údaje budú spracúvané na účely plnenia uzatvorenej Kúpnej zmluvy, ale nebudú už sprístupnené dopravcovi, ktorý prepravu realizuje v mene Prevádzkovateľa.

3.2 Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje v rámci Internetového obchodu na nasledujúce účely, na základe a po dobu uvedenú v tabuľke nižšie:
Účel spracúvania údajov
Právny základ spracúvania údajov
Doba uchovávania údajov

Uzatvorenie kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní elektronických služieb alebo vykonanie úkonov na žiadosť dotknutej osoby pred uzatvorením uvedených zmlúv.
Článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia RODO (plnenie zmluvy) - spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie úkonov na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy.
Údaje sa uchovávajú po dobu nevyhnutnú na plnenie, ukončenie alebo iné ukončenie uzatvorenej kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní elektronických služieb.

Priamy marketing
Článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia RODO (oprávnený záujem prevádzkovateľa) - spracúvanie je nevyhnutné na účely vyplývajúce z oprávnených záujmov prevádzkovateľa - spočívajúce v podpore záujmov a dobrého mena prevádzkovateľa, jeho internetového obchodu a snahy o predaj produktov.
Údaje budú uchovávané po dobu existencie oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, avšak nie dlhšie ako po dobu, počas ktorej sú premlčané nároky Prevádzkovateľa voči dotknutej osobe z dôvodu hospodárskej činnosti Prevádzkovateľa. Premlčacia doba sa riadi zákonom, najmä Občianskym zákonníkom (základná premlčacia doba pre nároky súvisiace s podnikateľskou činnosťou je tri roky, pre nároky z kúpnej zmluvy dva roky).
Prevádzkovateľ nesmie spracúvať údaje na účely priameho marketingu v prípade účinnej námietky dotknutej osoby v tomto smere.

Marketing
Článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia RODO (súhlas) - dotknutá osoba udelila prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na marketingové účely.
Údaje sa budú uchovávať dovtedy, kým dotknutá osoba neodvolá svoj súhlas s ďalším spracúvaním svojich údajov na tento účel.

Vedenie účtovníctva
Článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR v spojení s § 74 ods. 2 zákona o účtovníctve, t. j. z 30. januára 2018 (Zbierka zákonov 2018, položka 395) - spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorú má prevádzkovateľ.
Údaje sa uchovávajú po dobu vyžadovanú právnymi predpismi, ktoré ukladajú prevádzkovateľovi povinnosť viesť účtovníctvo (5 rokov, počítaných od začiatku roka nasledujúceho po účtovnom období, ktorého sa údaje týkajú).

Na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov, ktoré môžu byť vznesené zo strany prevádzkovateľa alebo proti nemu.
Článok 6 ods. 1 písm. f) smernice RDPD (oprávnený záujem prevádzkovateľa) - spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa - spočívajúcich v určení, výkone alebo obhajobe nárokov, ktoré môžu byť vznesené prevádzkovateľom alebo proti nemu.
Údaje sa uchovávajú po dobu existencie oprávneného záujmu, ktorý sleduje prevádzkovateľ, ale nie dlhšie, ako je premlčacia lehota na nároky, ktoré môžu byť voči prevádzkovateľovi vznesené (základná premlčacia lehota na nároky voči prevádzkovateľovi je šesť rokov).

Používanie webovej stránky internetového obchodu a zabezpečenie jej správneho fungovania
Článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR (oprávnený záujem prevádzkovateľa) - spracúvanie je nevyhnutné na účely vyplývajúce z oprávnených záujmov prevádzkovateľa - spočívajúce v prevádzke a údržbe webovej stránky internetového obchodu.
Údaje sa budú uchovávať po dobu existencie oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, nie však dlhšie ako po dobu premlčania nárokov Prevádzkovateľa voči dotknutej osobe z dôvodu hospodárskej činnosti Prevádzkovateľa. Premlčacia lehota je stanovená zákonom, najmä Občianskym zákonníkom (základná premlčacia lehota pre nároky súvisiace s podnikateľskou činnosťou je tri roky, pre kúpnu zmluvu dva roky).

Vedenie štatistík a analýza návštevnosti internetového obchodu
Článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia RDPD (oprávnený záujem prevádzkovateľa) - spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa - spočívajúcich vo vedení štatistík a analýze návštevnosti internetového obchodu s cieľom zlepšiť fungovanie internetového obchodu a zvýšiť predaj produktov
Údaje budú uchovávané po dobu trvania oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, nie však dlhšie ako po dobu ukončenia pohľadávok Prevádzkovateľa voči dotknutej osobe z dôvodu hospodárskej činnosti Prevádzkovateľa. Premlčacia lehota je stanovená zákonom, najmä Občianskym zákonníkom (základná premlčacia lehota pri nárokoch súvisiacich s podnikateľskou činnosťou je tri roky, pri kúpnej zmluve dva roky).

4. PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV V INTERNETOVOM OBCHODE

4.1 Pre riadne fungovanie internetového obchodu vrátane plnenia uzatvorených kúpnych zmlúv je nevyhnutné, aby Prevádzkovateľ využíval služby externých subjektov (napr. poskytovateľa softvéru, kuriéra alebo spracovateľa platieb). Prevádzkovateľ využíva služby len takých sprostredkovateľov, ktorí poskytujú dostatočné záruky na zavedenie vhodných technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie bolo v súlade s požiadavkami Nariadenia RDPD a chránilo práva dotknutých osôb.

4.2 K prenosu údajov zo strany Prevádzkovateľa nedochádza vždy a nie všetkým príjemcom alebo kategóriám príjemcov uvedeným v Zásadách ochrany osobných údajov - Prevádzkovateľ prenáša údaje len v prípade a v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie daného účelu spracúvania osobných údajov. Napríklad, ak Zákazník využíva osobný odber, jeho údaje sa neprenášajú dopravcovi spolupracujúcemu s Prevádzkovateľom.

4.3 Osobné údaje Príjemcov služieb a Zákazníkov internetového obchodu sa môžu prenášať nasledujúcim príjemcom alebo kategóriám príjemcov:

4.3.1 dopravcovia / špeditéri / sprostredkovatelia kuriérskych služieb / subjekty prevádzkujúce skladový a/alebo prepravný proces - v prípade Zákazníka, ktorý využíva spôsob doručenia Produktu v Internetovom obchode poštou alebo kuriérom, Správca sprístupní zhromaždené osobné údaje Zákazníka vybranému dopravcovi, špeditérovi alebo sprostredkovateľovi, ktorý prepravu realizuje v mene Správcu, a v prípade, že je preprava realizovaná z externého skladu - subjektu prevádzkujúcemu skladový a/alebo prepravný proces - v rozsahu potrebnom na dokončenie doručenia Produktu Zákazníkovi.

4.3.2 subjektom spracúvajúcim platby elektronickou alebo kreditnou kartou - v prípade, ak Zákazník použije v Internetovom obchode spôsob platby elektronickou alebo kreditnou kartou, Správca sprístupní získané osobné údaje Zákazníka vybranému subjektu spracúvajúcemu uvedené platby v Internetovom obchode na základe objednávky Správcu, a to v rozsahu nevyhnutnom na spracovanie platby uskutočnenej Zákazníkom.

4.3.3 veritelia / prenajímatelia - v prípade Zákazníka, ktorý v Internetovom obchode využíva splátkový alebo lízingový spôsob platby, Správca sprístupní získané osobné údaje Zákazníka vybranému veriteľovi alebo prenajímateľovi, ktorý uvedené platby v Internetovom obchode spracúva na základe objednávky Správcu, a to v rozsahu nevyhnutnom na spracovanie Zákazníkom vykonanej platby.

4.3.4 poskytovatelia služieb, ktorí Správcovi dodávajú technické, IT a organizačné riešenia, ktoré umožňujú Správcovi prevádzkovať jeho činnosť vrátane Internetového obchodu a ním poskytovaných Elektronických služieb (najmä dodávatelia počítačového softvéru pre prevádzku Internetového obchodu, poskytovatelia elektronickej pošty a hostingu, ako aj dodávatelia softvéru na riadenie podnikania a technickú podporu Správcu) - Správca sprístupní získané osobné údaje Zákazníka vybranému dodávateľovi konajúcemu v mene Zákazníka len v prípade a v rozsahu nevyhnutnom na účel spracovania údajov v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov.

4.3.5 poskytovateľom účtovných, právnych a poradenských služieb, ktorí poskytujú účtovnú, právnu alebo poradenskú podporu Správcovi (najmä účtovnej firme, advokátskej kancelárii alebo inkasnej agentúre) - Správca sprístupní získané osobné údaje Zákazníka vybranému dodávateľovi konajúcemu v mene Zákazníka len v prípade a v rozsahu nevyhnutnom na splnenie daného účelu spracúvania údajov v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov.

5. PROFILOVANIE V INTERNETOVOM OBCHODE

5.1 Smernica o ochrane osobných údajov ukladá prevádzkovateľovi povinnosť poskytnúť informácie o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania podľa článku 22 ods. 1 a 4 smernice o ochrane osobných údajov, a to aspoň v týchto prípadoch relevantné informácie o prostriedkoch takéhoto rozhodovania, ako aj o význame a predvídateľných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu. V tejto súvislosti prevádzkovateľ poskytuje informácie o možnom profilovaní v tejto časti zásad ochrany osobných údajov.

5.2 Prevádzkovateľ môže využívať profilovanie v Internetovom obchode na účely priameho marketingu, ale rozhodnutia, ktoré Prevádzkovateľ prijíma na základe profilovania, sa netýkajú uzatvorenia alebo odmietnutia Kúpnej zmluvy alebo možnosti využívania Elektronických služieb v Internetovom obchode. Výsledkom použitia profilovania v Internetovom obchode môže byť napríklad poskytnutie zľavy, zaslanie zľavového kódu, pripomenutie nedokončeného nákupu, zaslanie ponuky Produktu, ktorý môže zodpovedať jeho záujmom alebo preferenciám, alebo ponúknutie lepších podmienok, než je štandardná ponuka Internetového obchodu. Napriek profilovaniu je na slobodnej voľbe osoby, či využije zľavu alebo lepšie podmienky a uskutoční nákup v internetovom obchode.

5.3 Profilování v Internetovém obchodě spočívá v automatické analýze či predikci chování dané osoby na stránkách Internetového obchodu, např. prostřednictvím přidání konkrétního Produktu do košíku, prohlížení stránky konkrétního Produktu v Internetovém obchodě nebo prostřednictvím analýzy historie předchozích nákupů v Internetovém obchodě. Podmínkou takového profilování je, že Správce má k dispozici osobní údaje dané osoby, aby jí mohl zaslat např. slevový kód.

5.4 Dotknutá osoba má právo nepodliehať rozhodnutiu, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania a ktoré má pre dotknutú osobu právne účinky alebo ju podobne významne ovplyvňuje.

6. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

6.1 Právo na prístup, opravu, obmedzenie, vymazanie alebo prenosnosť - Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie ("právo byť zabudnutý") alebo obmedzenie ich spracúvania a má právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť svojich údajov. Podrobné podmienky uplatňovania uvedených práv sú uvedené v článkoch 15 až 21 RPRP.

6.2 Právo kedykoľvek odvolať súhlas - Osoba, ktorej údaje spracúva prevádzkovateľ na základe výslovného súhlasu (podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) nariadenia RPRD), má právo kedykoľvek odvolať súhlas bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracúvania vykonávaného na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

6.3 Právo podať sťažnosť dozornému orgánu - osoba, ktorej údaje spracúva prevádzkovateľ, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu spôsobom a v režime stanovenom v ustanoveniach nariadenia RDPD a poľských právnych predpisov, najmä zákona o ochrane údajov. Dozorným orgánom v Poľsku je predseda Úradu na ochranu osobných údajov.

6.4 Právo namietať - Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na základe článku 6 ods. 1 písm. e) (verejný záujem alebo úlohy) alebo f) (oprávnený záujem prevádzkovateľa) vrátane profilovania podľa týchto ustanovení. V takom prípade prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov.

6.5 Právo namietať proti priamemu marketingu - ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu vrátane profilovania, ak spracúvanie súvisí s takýmto priamym marketingom.

6.6 Za účelom uplatnenia práv uvedených v tomto odseku Zásad ochrany osobných údajov je možné kontaktovať prevádzkovateľa zaslaním príslušnej správy písomne alebo e-mailom na adresu prevádzkovateľa uvedenú v úvode Zásad ochrany osobných údajov alebo prostredníctvom kontaktného formulára dostupného na webovej stránke internetového obchodu.

7. SÚBORY COOKIE A ANALYTIKA ONLINE OBCHODU

7.1 Súbory cookie sú malé informácie vo forme textových súborov odosielaných serverom a ukladaných na strane osoby navštevujúcej webové stránky internetového obchodu (napr. na pevnom disku počítača, notebooku alebo pamäťovej karte smartfónu - v závislosti od zariadenia, ktoré návštevník nášho internetového obchodu používa). Podrobné informácie o súboroch cookie a ich histórii nájdete okrem iného tu: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

7.2 Súbory cookie, ktoré môže odosielať webová stránka internetového obchodu, možno rozdeliť na rôzne typy podľa nasledujúcich kritérií:
Podľa ich poskytovateľa:

 1. vlastné (vytvorené webovou stránkou správcu internetového obchodu) a
 2. vlastnené tretími stranami (inými ako správca).
Podľa času, kedy sú uložené v zariadení osoby, ktorá navštívila webovú stránku internetového obchodu:
 1. relácie (uchovávajú sa, kým sa používateľ neodhlási z internetového obchodu alebo nevypne internetový prehliadač) a
 2. trvalé (uložené na určitý čas, ktorý je definovaný parametrami každého súboru, alebo do ručného odstránenia).
Vzhľadom na účel ich použitia:
 1. nevyhnutné (na umožnenie správneho fungovania webovej stránky internetového obchodu),
 2. funkčné/preferenčné (umožňujúce prispôsobenie webovej stránky internetového obchodu preferenciám osoby, ktorá ju navštívila),
 3. analytické a výkonnostné (zhromažďovanie informácií o tom, ako sa webová stránka internetového obchodu používa),
 4. marketingové, reklamné a sociálne (zhromažďovanie informácií o osobe, ktorá navštívila webovú stránku internetového obchodu, s cieľom zobrazovať tejto osobe personalizovanú reklamu a vykonávať ďalšie marketingové aktivity, a to aj na webových stránkach oddelených od webovej stránky internetového obchodu, ako sú sociálne siete.

7.3 Prevádzkovateľ môže spracúvať údaje obsiahnuté v súboroch cookie, keď návštevníci používajú webovú stránku internetového obchodu na tieto konkrétne účely:

Účely používania súborov cookie v internetovom obchode správcu

 • identifikácia Príjemcov služieb ako prihlásených do internetového obchodu a zobrazenie, že sú prihlásení (základné súbory cookie)
 • zapamätanie si Produktov pridaných do košíka s cieľom dokončiť Objednávku (základné súbory cookie)
 • ukladanie údajov z vyplnených Objednávkových formulárov, prieskumov alebo prihlasovacích údajov do Internetového obchodu (základné a/alebo funkčné/preferenčné súbory cookie)
 • prispôsobenie obsahu webovej stránky Internetového obchodu individuálnym preferenciám Príjemcu služby (napr. pokiaľ ide o farby, veľkosť písma, rozloženie stránky) a optimalizácia používania webovej stránky Internetového obchodu (funkčné/preferenčné súbory cookie)
 • vedenie anonymných štatistík, ktoré ukazujú, ako sa stránky Online Shop používajú (štatistické súbory cookie)

7.4 V najpoužívanejších webových prehliadačoch si môžete skontrolovať, ktoré súbory cookie (vrátane dĺžky trvania súborov cookie a ich poskytovateľa) sa aktuálne odosielajú z webovej stránky internetového obchodu takto:
V prehliadači Chrome:
(1) v adresnom riadku kliknite na ikonu visiaceho zámku vľavo, (2) prejdite na kartu "Cookies".
V prehliadači Firefox:
(1) v adresnom riadku kliknite na ikonu štítu vľavo, (2) prejdite na kartu "Povolené" alebo "Blokované", (3) kliknite na zaškrtávacie políčko "Sledovanie súborov cookie medzi stránkami", "Prvky sledovania sociálnych médií" alebo "Obsah s prvkami sledovania".
V prehliadači Internet Explorer:
(1) kliknite na ponuku "Nástroje", (2) prejdite na kartu "Možnosti internetu", (3) prejdite na kartu "Všeobecné", (4) prejdite na kartu "Nastavenia", (5) kliknite na políčko "Zobraziť súbory".
V prehliadači Opera:
(1) v adresnom riadku kliknite na ikonu visiaceho zámku vľavo, (2) prejdite na kartu "Cookies".
V prehliadači Safari:
(1) kliknite na ponuku "Predvoľby", (2) prejdite na kartu "Ochrana osobných údajov", (3) kliknite na políčko "Spravovať údaje o webe".
Nezávisle od prehliadača použite nástroje dostupné napríklad na adrese: https://www.cookiemetrix.com/ alebo: https://www.cookie-checker.com/.

7.5 Väčšina webových prehliadačov dostupných na trhu štandardne akceptuje súbory cookie. Podmienky používania súborov cookie môžete určiť pomocou vlastných nastavení prehliadača. To znamená, že môžete napríklad čiastočne obmedziť (napr. dočasne) alebo úplne zakázať ukladanie súborov cookie - v druhom prípade to však môže mať vplyv na niektoré funkcie internetového obchodu (napríklad nemusí byť možné sledovať cestu objednávky cez objednávkový formulár z dôvodu, že Produkty v nákupnom košíku sa v ďalších krokoch zadávania objednávky nebudú pamätať).

7.6 Nastavenia prehliadača týkajúce sa súborov Cookies sú dôležité z hľadiska súhlasu s používaním súborov Cookies naším Internetovým obchodom - v súlade so zákonom je možné tento súhlas vyjadriť aj prostredníctvom nastavení prehliadača. Podrobné informácie o tom, ako zmeniť nastavenia súborov cookie a ako ich samostatne vymazať v najrozšírenejších internetových prehliadačoch, sú k dispozícii v časti Pomocník vášho internetového prehliadača a na nasledujúcich stránkach (stačí kliknúť na odkaz):

7.7 v prehliadači Chrome

7.8 vo Firefoxe

7.9 v prehliadači Internet Explorer

7.10 v prehliadači Opera

7.11 v prehliadači Safari

7.12 v prehliadači Microsoft Edge

7.13 Prevádzkovateľ môže využívať služby Google Analytics a Universal Analytics poskytované spoločnosťou Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko), ktoré mu pomáhajú viesť štatistiky a analyzovať návštevnosť Internetového obchodu. Zhromaždené údaje sa spracúvajú prostredníctvom uvedených služieb s cieľom vytvárať štatistiky, ktoré pomáhajú spravovať Internetový obchod a analyzovať návštevnosť Internetového obchodu. Tieto údaje majú hromadný charakter. Pri používaní uvedených služieb v Internetovom obchode Správca zhromažďuje údaje, ako sú zdroje a médiá získavania návštevníkov Internetového obchodu a ich správanie v Internetovom obchode, informácie o zariadeniach a prehliadačoch, z ktorých navštevujú stránku, IP a doména, geografické údaje a demografické údaje (vek, pohlavie) a záujmy.

7.14 Prístup osoby k informáciám služby Google Analytics o jej aktivite na webovej stránke Internetového obchodu je možné zablokovať jednoduchým spôsobom - napríklad inštaláciou doplnku prehliadača poskytovaného spoločnosťou Google Ireland Ltd., ktorý je k dispozícii tu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1 Internetový obchod môže obsahovať odkazy na iné webové stránky. Prevádzkovateľ odporúča Zákazníkovi, aby si po prechode na iné webové stránky prečítal tam uvedené zásady ochrany osobných údajov. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na Internetový obchod Prevádzkovateľa.

pixel